ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η Footshop s.r.o. με έδρα στη διεύθυνση Pobřežní 667/78, 186 00, Πράγα 8, Τσεχία με Α.Φ.Μ.: 24288128, καταχωρημένη στο Εμπορικό Μητρώο του Δημοτικού Δικαστηρίου της Πράγας, τμήμα Γ, ένθετο 192700, διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα με διεύθυνση www.footshop.gr

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις της εταιρίας Footshop s.r.o., με έδρα στην Πράγα και Α.Φ.Μ. 24288128 (εφεξής “έμπορος”), περιλαμβάνουν σύμφωνα με τη νομοθεσία τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτουν με βάση το συμβόλαιο αγοράς μεταξύ του έμπορου και ενός άλλου προσώπου (εφεξής “καταναλωτής”) μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του εμπόρου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διαχειρίζεται από τον έμπορο και βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.footshop.gr.

Περιεχόμενο:

 1. Εισαγωγικές διατάξεις

 2. Λογαριασμός χρήστη

 3. Πληροφορίες για τον καταναλωτή πριν την σύναψη σύμβασης αγοράς

 4. Σύναψη σύμβασης αγοράς

 5. Τιμές και προϋποθέσεις πληρωμής

 6. Ακύρωση σύμβασης αγοράς

 7. Μεταφορά και παράδοση προϊόντων

 8. Ελαττωματικά προϊόντα

 9. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

 10. Προστασία προσωπικών δεδομένων και απόρρητο

 11. Συμπληρωματικές διατάξειςI.

Εισαγωγικές πληροφορίες

Ι.1. Οι Όροι και Προϋποθέσεις δεν ισχύουν σε περιπτώσεις όπου, το πρόσωπο που πρόκειται να κάνει την αγορά, είναι νομικό πρόσωπο και/ή πραγματοποιεί την αγορά με σκοπό την πώληση, το εμπόριο ή άλλη επαγγελματική κίνηση.

Ι.2. Τυχόν εξειδικευμένες διατάξεις, ή οποιεσδήποτε διατάξεις που τροποποιούν τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, μπορούν να συμφωνηθούν γραπτώς από τα μέρη σε μορφή σύμβασης αγοράς. Αυτές οι  διατάξεις υπερισχύουν των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.

Ι.3. Οι διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοράς. Η σύμβαση αγοράς και οι Όροι και Προϋποθέσεις συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα.

Ι.4. Ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις κατά καιρούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Αυτό δεν επηρεάζει τις ήδη συναφθείσες συμφωνίες, οι οποίες συνεχίζουν να διέπονται από την έκδοση των Όρων και προϋποθέσεων, η οποία ίσχυε κατά τη σύναψή τους.

ΙΙ.

Λογαριασμός χρήστη

ΙΙ.1. Πριν υποβάλει μια παραγγελία, ο καταναλωτής μπορεί να εγγραφεί στον ιστότοπο του καταστήματος και να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη. Από αυτόν τον λογαριασμό ο καταναλωτής θα έχει πρόσβαση στις παραγγελίες του και θα μπορεί να υποβάλει νέες παραγγελίες (εφεξής “λογαριασμός χρήστη”).

ΙΙ.2. Ο καταναλωτής μπορεί να υποβάλει παραγγελίες και χωρίς εγγραφή, μέσω του ιστότοπου του καταστήματος.

ΙΙ.3. Κατά την εγγραφή στον ιστότοπο του καταστήματος και κατά την υποβολή παραγγελιών, ο καταναλωτής υποχρεούνται να αναφέρει όλα τα στοιχεία του πλήρως και σωστά. Ο καταναλωτής υποχρεούνται να ενημερώνει τα δεδομένα που αναφέρονται στον λογαριασμό χρήστη χωρίς καθυστέρηση, σε περίπτωση αλλαγής αυτών. Τα μέρη συμφωνούν ότι τα στοιχεία που παρέχονται από τον καταναλωτή θεωρούνται ότι είναι αληθή.

ΙΙ.4. Τα στοιχεία που παρέχονται από τον καταναλωτή κατά την εγγραφή χωρίζονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά στοιχεία αποτελούν τα απαραίτητα πεδία για τη σύναψη της συμβατικής σχέσης μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή. Τα προαιρετικά στοιχεία παρέχονται εθελοντικά από τον καταναλωτή στον έμπορο. Ο σκοπός των στοιχείων που παρέχονται με αυτό τον τρόπο είναι η αύξηση της άνεσης του καταναλωτή στην εξυπηρέτηση κατά την αγορά και οι εξατομικευμένες προσφορές για τον καταναλωτή.

ΙΙ.5. Η πρόσβαση στον λογαριασμό του  χρήστη, διασφαλίζεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται εμπιστευτικά και ο καταναλωτής δεσμεύεται να τα αποκρύψει από τρίτους. 

ΙΙ.6. Ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να επιτρέπει την χρήση του προσωπικού του λογαριασμού χρήστη σε τρίτους.

ΙΙ.7. Ο έμπορος έχει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη, εάν ο λογαριασμός είναι ανενεργός για περισσότερα από 2 έτη και/ή εάν ο καταναλωτής παραβιάσει τις υποχρεώσεις του βάσει της σύμβασης αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων) ή εάν ο έμπορος αλλάξει το λειτουργικό του σύστημα σε σύστημα μη συμβατό με το προηγούμενο.

ΙΙ.8. Ο καταναλωτής αναγνωρίζει ότι ο λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμος πάντοτε, λόγω της απαραίτητης συντήρησης του λογισμικού του εμπόρου ή τη συντήρηση εξοπλισμού τρίτων.

ΙΙ.9. Ο έμπορος δεν είναι υπεύθυνος για τη λειτουργικότητα του λογαριασμού χρήστη, και διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τη λειτουργικότητα του λογαριασμού χρήστη, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΙΙΙ

Πληροφορίες για τον καταναλωτή πριν την σύναψη σύμβασης αγοράς

III.1. Στους καταναλωτές, οι οποίοι σκοπεύουν να συνάψουν συμβατική σχέση με τον έμπορο, κοινοποιεί ο έμπορος πληροφορίες, τις οποίες ο καταναλωτής μπορεί να βρεί στο παρακάτω έγγραφο: 

III.2. Ο έμπορος επίσης κοινοποιεί στον καταναλωτή τα παρακάτω έγγραφα:

ΙΙΙ.3. Με την ολοκλήρωση παραγγελίας, ο καταναλωτής δηλώνει ότι, πριν από την σύναψη της σύμβασης αγοράς, έχει διαβάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο ΙΙΙ.2. των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων.IV.

Σύναψη σύμβασης αγοράς

IV.1. Τα αγαθά που παρουσιάζονται στον ιστότοπο του καταστήματος είναι ενημερωτικής φύσης, και ο έμπορος δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση αγοράς σχετική με αυτά τα αγαθά αυτα.

IV.2. Ο ιστότοπος του καταστήματος περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των τιμών και του κόστους επιστροφής τους, σε περίπτωση που τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν με κανονικό ταχυδρομείο. Οι τιμές των αγαθών αναφέρονται συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και όλων των σχετικών τελών. Οι τιμές των αγαθών είναι έγκυρες εφόσον εμφανίζονται στον ιστότοπο του καταστήματος. Αυτή η διάταξη δεν περιορίζει τη δυνατότητα του πωλητή να συνάψει σύμβαση αγοράς υπό ατομικά συμφωνημένους όρους.

IV.3. Ο ιστότοπος του καταστήματος περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το κόστος της συσκευασίας και της παράδοσης των αγαθών.

IV.4. Για την υποβολή παραγγελίας ο καταναλωτής συμπληρώνει τη φόρμα παραγγελίας στον ιστότοπο του καταστήματος. Η φόρμα παραγγελίας περιέχει πληροφορίες σχετικά με:

i. τα παραγγελθέντα αγαθά (αγαθά που εισάγονται από τον καταναλωτή στο ηλεκτρονικό καλάθι αγορών στον ιστότοπο του καταστήματος)

ii. τον τρόπο πληρωμής του ποσού αγοράς, πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη μέθοδο παράδοσης των παραγγελθέντων αγαθών·

iii. πληροφορίες σχετικά με την παράδοση των αγαθών (εφεξής  “παραγγελία”).

IV.5. Η παραγγελία αποστέλλεται από τον καταναλωτή στον έμπορο κάνοντας κλικ στο κουμπί “Επιβεβαίωση παραγγελίας”. Τα δεδομένα που αναφέρονται στην παραγγελία θεωρούνται σωστά από τον πωλητή. Αμέσως μετά την αποδοχή της παραγγελίας, ο έμπορος θα επιβεβαιώσει την αποδοχή αυτή στον καταναλωτή μέσω email, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία αναφέρεται στο λογαριασμό χρήστη ή στην παραγγελία (εφεξής “η διεύθυνση email του καταναλωτή”).

IV.6. Ανάλογα με την ποσότητα των αγαθών, την τιμή ή τα έξοδα αποστολής, ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον καταναλωτή εγγράφως ή τηλεφωνικώς.

IV.7. Η συμβατική σχέση μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου προκύπτει από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, η οποία αποστέλλεται από τον έμπορο στον καταναλωτή μέσω email στη διεύθυνση email του καταναλωτή.

IV.8. Ο καταναλωτής συμφωνεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας κατά τη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Το κόστος που επιβαρύνεται ο καταναλωτής κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας σε σχέση με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο, κόστος τηλεφωνικών κλήσεων) επιβαρύνει τον ίδιο τον καταναλωτή.

IV.9. Ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελίες για αγαθά που πωλούνται σε τιμή χαμηλότερη των 10% της συνήθους τιμής ή εάν πωληθεί για λιγότερο από 1 EUR (η τιμή μεταφοράς δεν θεωρείται ως τιμή αγαθών).

IV.10. Ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει παραγγελίες, στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερα από ένα εκπτωτικά κουπόνια.

V.

Τιμές και προϋποθέσεις πληρωμής

V.1. Η τιμή των αγαθών και τυχόν έξοδα σχετικά με την αποστολή των αγαθών βάσει της σύμβασης αγοράς, μπορούν να πληρωθούν από τον καταναλωτή με τρόπους, από τους οποίους ο καταναλωτής θα μπορεί να επιλέξει κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Η παραγγελία μπορεί πάντα να πληρωθεί μέσω τραπεζικής συναλλαγής, με αντικαταβολή και τουλάχιστον με ένα από τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους.

V.2. Μαζί με την τιμή των αγαθών, ο καταναλωτής υποχρεούνται να πληρώσει το συμφωνηθέν ποσό σχετικό με την συσκευασία και την παράδοση των αγαθών. Εκτός αν δηλώνεται αλλιώς, η τιμή της αγοράς εφεξής συμπεριλαμβάνει επίσης το κόστος της παράδοσης αγαθών.

V.3. Ο έμπορος δεν απαιτεί προκαταβολή ή άλλη παρόμοια πληρωμή από τον καταναλωτή. Αυτό δεν επηρεάζει τις διατάξεις του άρθρου V.6. των Όρων και Προϋποθέσεων, σχετικές με την υποχρέωση του καταναλωτή να πληρώσει την τιμή αγοράς των αγαθών εκ των προτέρων.

V.4. Σε περίπτωση πληρωμής σε μετρητά ή με αντικαταβολή, η τιμή αγοράς καταβάλλεται κατά την παραλαβή των αγαθών. Σε περίπτωση πληρωμής με άλλο τρόπο, η τιμή αγοράς καταβάλλεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη σύναψη της σύμβασης αγοράς.

V.5. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, ο καταναλωτής υποχρεούνται  να πληρώσει την τιμή αγοράς των αγαθών με αναφορά του μεταβλητού συμβόλου πληρωμής. Η υποχρέωση του καταναλωτή να πληρώσει την τιμή αγοράς πληρούται τη στιγμή που το σχετικό ποσό πιστώνεται στο λογαριασμό του εμπόρου.

V.6. Ο έμπορος δικαιούται, ειδικά σε περίπτωση που δεν λάβει πρόσθετη επιβεβαίωση παραγγελίας από τον καταναλωτή (παρ. IV.6.), να απαιτήσει την πληρωμή της πλήρους τιμής αγοράς προτού στείλει τα αγαθά στον καταναλωτή.

V.7. Οι τυχόν εκπτώσεις που παρέχονται από τον έμπορο στον καταναλωτή δεν μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

V.8. Ο έμπορος εκδίδει φορολογικό έγγραφο - τιμολόγιο - στον καταναλωτή σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιούνται βάσει της σύμβασης αγοράς. Ο έμπορος είναι πληρωτής Φ.Π.Α. Το φορολογικό έγγραφο θα εκδοθεί από τον έμπορο στον καταναλωτή μετά την πληρωμή της τιμής αγοράς των αγαθών και θα αποσταλεί σε ηλεκτρονική μορφή στην διεύθυνση email του καταναλωτή

V.9. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώσει εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη ή Τιμολόγιο).

VI.

Ακύρωση της σύμβασης αγοράς

VI.1. Ο καταναλωτής αναγνωρίζει ότι, σύμφωνα με την νομοθεσία, δεν είναι δυνατή η  ανάκληση  της σύμβαση αγοράς  και η επιστροφή  αγαθών τα οποία είχε παραγγείλει, εφόσον αυτά έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του καταναλωτή ή γι αυτόν, από τη σύμβαση αγοράς αλλοιώσιμων αγαθών, καθώς και αγαθών που αναμίχθηκαν ανεπανόρθωτα με άλλα αγαθά μετά την παράδοσή τους, από την σύμβαση αγοράς αγαθών σε σφραγισμένη συσκευασία, τα οποία ο καταναλωτής αφαίρεσε από αυτήν, και για λόγους υγιεινής δεν μπορούν να επιστραφούν και από την σύμβαση αγοράς ηχογράφησης, βίντεο ή λογισμικού προγράμματος, εάν ο καταναλωτής άνοιξε την αρχική τους συσκευασία.

VI.2. Επιπλέον, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο καταναλωτής δεν έχει το δικαίωμα να αποσυρθεί από την σύμβαση για αγαθά, των οποίων η αγορά ήταν περιορισμένη ως διαγωνισμός “raffle”, καθώς το αντικείμενο της σύμβασης αυτής θεωρείται ως παιχνίδι.

VI.3. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν αναφερθεί στα άρθρα VI.1. και VI.2., ή σε άλλες  περιπτώσεις, στις οποίες  δεν είναι δυνατή η αναστροφή καταναλωτή από τη σύμβαση αγοράς, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να την ανακαλέσει εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των αγαθών.

VI.4. Ο έμπορος υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής του άρθρου VI.3. παρέχοντας στον καταναλωτή προθεσμία για την επιστροφή αγαθών μ από την σύμβαση αγοράς (εκτός από αγαθά, για τα οποία αποκλείεται το δικαίωμα επιστροφής), μέσα στο χρονικό διάστημα μεταξύ της δέκατης πέμπτης (15ης) και τριακοστής (30ης) ημέρας από την ημέρα παραλαβής των αγαθών.

VI.5. Σε περίπτωση που το αντικείμενο της σύμβασης αγοράς είναι περισσότερα από ένα αγαθά ή αγαθά που παραδίδονται σε περισσότερα από ένα κομμάτια, η περίοδος αυτή ξεκινά από την ημέρα παραλαβής του τελευταίου δέματος. Η απόσυρση του καταναλωτή από την σύμβαση αγοράς πρέπει να σταλεί στον έμπορο εντός των προθεσμιών που ορίζονται στα άρθρα VI.3. και VI.4. Για να αποσυρθεί από την σύμβαση αγοράς, ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει τη φόρμα επιστροφής, την οποία μπορεί να κατεβάσει ΕΔΩ. Η φόρμα μπορεί να σταλεί από τον καταναλωτή στην διεύθυνση του γραφείου εμπόρου ή μέσω email στο info@footshop.gr.

VI.6. Σε περίπτωση απόσυρσης από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο VI.3. ή VI.4. των Όρων και προϋποθέσεων, η σύμβαση αγοράς ακυρώνεται. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν από τον καταναλωτή στον έμπορο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της απόσυρσης από την σύμβαση αγοράς. Εάν ο καταναλωτής αποσυρθεί από την σύμβαση αγοράς, επιβαρύνεται με τα έξοδα σχετικά με την επιστροφή των αγαθών στον έμπορο ο ίδιος, ακόμη και αν τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω της φύσης τους μέσω κανονικού ταχυδρομείου.

VI.7. Σε περίπτωση απόσυρσης από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο VI.3. των Όρων και προϋποθέσεων, ο έμπορος θα επιστρέψει το ποσό που έλαβε από τον καταναλωτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα απόσυρσης του καταναλωτή από τη σύμβαση αγοράς. Σε περίπτωση πληρωμής των αγαθών με αντικαταβολή, το ποσό θα επιστραφεί στον τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή, σε άλλες περιπτώσεις θα επιστραφεί με τον ίδιο τρόπο που λήφθηκε από τον έμπορο. Ο έμπορος έχει επίσης το δικαίωμα να επιστρέψει το χρηματικό ποσό στον καταναλωτή κατά την επιστροφή των αγαθών από τον καταναλωτή ή με άλλον τρόπο, εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει και εάν ο επιλεγμένος τρόπος επιστροφής χρημάτων δεν επιβαρύνει τον καταναλωτή με επιπλέον έξοδα. Εάν ο καταναλωτής αποσυρθεί από την σύμβαση αγοράς, ο έμπορος δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα στον καταναλωτή, πριν ο καταναλωτής επιστρέψει τα αγαθά ή αποδείξει, ότι έχει στείλει τα αγαθά στον έμπορο.

VI.8. Σε περίπτωση απόσυρσης του καταναλωτή από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο VI.4. των Όρων και προϋποθέσεων (συμβατική απόσυρση), ο καταναλωτής δικαιούται την επιστροφή της τιμής αγοράς των αγαθών (μετά την αφαίρεση τυχόν επιπλέον εξόδων ή αξιώσεων του εμπόρου) εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την απόσυρση του καταναλωτή από τη σύμβαση αγοράς, μέσω επιστροφής χρημάτων που ή σε μορφή εκπτωτικού κουπονιού σε αξία ίδια με την τιμή των επιστρεφομένων αγαθών.

VI.9. Σε περίπτωση που η απόσυρση του καταναλωτή από τη σύμβαση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο VI.3. ή VI.4. των Όρων και προϋποθέσεων πραγματοποιηθεί σε σημείο πώλησης του εμπόρου εκτός της Τσεχίας (συμβατικός συνεργάτης του εμπόρου), ο έμπορος δεν υποχρεούνται να επιστρέψει άμεσα τα χρήματα ή να εκδώσει κουπόνι στον καταναλωτή. Σε αυτή τη περίπτωση, ο καταναλωτής υποχρεούται να ενημερώσει τον έμπορο για τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο επιθυμεί να αποσταλεί το ποσό εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων σε μορφή κουπονιού, ο καταναλωτής θα ενημερώσει τον έμπορο για την διεύθυνση ή το email, όπου θα αποσταλεί το κουπόνι εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών.

VI.10. Σε περίπτωση φθοράς των αγαθών κατά την επιστροφή, ο έμπορος δικαιούται να συμψηφίσει τυχόν έξοδα έναντι του επιστρεφόμενου ποσού από τον έμπορο στον καταναλωτή.

VI.11. Στις περιπτώσεις που ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να αποσυρθεί από τη σύμβαση αγοράς, έχει και ο έμπορος δικαίωμα να αποσυρθεί από τη σύμβαση αγοράς ανά πάσα στιγμή, έως τη στιγμή παραλαβής των αγαθών από τον καταναλωτή. Σε περίπτωση προπληρωμής, ο έμπορος θα επιστρέψει στον καταναλωτή το πληρωτέο ποσό ή μέρος αυτού με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο το έλαβε ή στον τραπεζικό λογαριασμό του καταναλωτή, ανάλογα με την προτίμηση του εμπόρου. Ο έμπορος δικαιούται να πράξει σύμφωνα με το παρόν άρθρο για παράδειγμα σε περιπτώσεις προφανούς σφάλματος στην τιμή των αγαθών.

VI.12. Εάν μαζί με τα αγαθά παρέχεται δώρο από τον έμπορο στον καταναλωτή, η σύμβαση δώρου μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή συνάπτεται με την προϋπόθεση ότι, εάν ο καταναλωτής αποσυρθεί από τη σύμβαση αγοράς, η σύμβαση δώρου για το παρεχόμενο δώρο παύει να ισχύει, και ο καταναλωτής υποχρεούται να το επιστρέψει στον έμπορο μαζί με τα επιστρεφόμενα αγαθά. Εάν δεν είναι δυνατή η επιστροφή του δώρου, ο έμπορος δικαιούται χρηματική αποζημίωση αξίας της συνήθους τιμής του δώρου.

VI.13. Ο έμπορος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει μια παραγγελία, για την οποία έχουν χρησιμοποιηθεί περισσότερα από ένα εκπτωτικά κουπόνια, ή εάν έχει εφαρμοστεί έκπτωση άνω των 20% σε ήδη εκπτωτικά προϊόντα.

VII.

Μεταφορά και παράδοση προϊόντων

VII.1. Εάν ο τρόπος μεταφοράς εκτελείται βάσει ειδικού αιτήματος του καταναλωτή, ο καταναλωτής φέρει τον κίνδυνο και τυχόν πρόσθετα έξοδα σχετικά με αυτόν τον τρόπο μεταφοράς.

VII.2. Εάν, σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς, ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα αγαθά σε σημείο καθορισμένο από τον καταναλωτή, ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση. Εάν ο καταναλωτής δεν παραλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση, ο έμπορος δικαιούται αποζημίωση των ταχυδρομικών τελών και άλλων σχετικών τελών, στο συνολικό εφάπαξ ποσό των 8 EUR (με λέξεις: διακόσιες κορώνες Τσεχίας). Επιπλέον, ο έμπορος δικαιούται να αποχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς. Εάν ο καταναλωτής δεν παραλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση, ο έμπορος δικαιούται να συμπεριλάβει τον καταναλωτή στην λίστα των αναξιόπιστων καταναλωτών (εφεξής “blacklist”). Τα πρόσωπα εγγεγραμμένα στο blacklist του εμπόρου υποχρεούνται να πληρώνουν επόμενες παραγγελίες πριν από την αποστολή τους. Η λίστα αξιόπιστων καταναλωτών διατηρείται από τον έμπορο μόνο για εσωτερική χρήση και δεν δημοσιεύεται με κανέναν τρόπο.

VII.3. Σε περίπτωση που, για λόγους που προέρχονται από τον καταναλωτή, είναι απαραίτητο να παραδοθούν τα αγαθά επανειλημμένα ή με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ορίζεται στην παραγγελία, ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα σχετικά με την επαναλαμβανόμενη παράδοση των αγαθών ή τα τέλη σχετικά με τον διαφορετικό τρόπο αποστολής.

VII.4. Κατά την παραλαβή των αγαθών από τον διανομέα, ο καταναλωτής υποχρεούται να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας του δέματος και, σε περίπτωση τυχόν ελαττωμάτων, να ενημερώσει αμέσως τον διανομέα. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβίασης της συσκευασίας που υποδηλώνει μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα του δέματος, δεν είναι ο καταναλωτής υποχρεωμένος να παραλάβει το δέμα από τον διανομέα. Μεταγενέστερα παράπονα δεν θα ληφθούν υπόψη.

VII.5. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών σχετικά με τη μεταφορά αγαθών μπορούν να διέπονται από τους ειδικούς όρους παράδοσης του εμπόρου, εάν εκδίδονται από αυτόν. Το ποσό των τελών μεταφοράς και άλλες πληροφορίες αναφέρονται στον ιστότοπο: https://www.footshop.gr/el/content/5-plhrwmh-kai-apostolh

VIII.

Ελαττωματικά προϊόντα

VIII.1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, σχετικά με τα δικαιώματα που προκύπτουν από την παράδοση ελαττωματικών προϊόντων, διέπονται από τους σχετικούς δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς.

VIII.2. Ο έμπορος δεσμεύεται στον καταναλωτή ότι τα αγαθά δεν θα είναι ελαττωματικά κατά την παραλαβή. Συγκεκριμένα, ο έμπορος είναι υπεύθυνος προς τον καταναλωτή ότι, τη στιγμή της παραλαβής των αγαθών από τον έμπορο, τα αγαθά:

i. έχουν τα χαρακτηριστικά που έχουν συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και, ελλείψει συμφωνίας, τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται από τον έμπορο ή τον κατασκευαστή, ή που είναι αναμενόμενα από τον καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των αγαθών και τη διαφήμιση που κάνει ο έμπορος ή ο κατασκευαστής για αυτά·

ii. είναι κατάλληλα για τον σκοπό χρήσης που δηλώνει ο έμπορος ή για τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως αγαθά αυτού του είδους·

iii. αντιστοιχούν σε ποιότητα ή σχεδιασμό στο συμβατικό δείγμα ή μοντέλο, εάν η ποιότητα ή ο σχεδιασμός καθορίζεται σύμφωνα με το συμβατικό δείγμα ή μοντέλο·

iv. είναι στην αντίστοιχη ποσότητα, στις αντίστοιχες διαστάσεις ή στο αντίστοιχο βάρος·

v. πληρούν τις νομοθετικές απαιτήσεις.

VIII.3. Οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο VIII.2. των Όρων και προϋποθέσεων δεν ισχύουν για αγαθά: τα οποία πωλούνται α) ως ελαττωματικά, β) ως μεταχειρισμένα λόγω φθοράς από κανονική χρήση, γ) ως χρησιμοποιημένα με φθορά αντίστοιχη του βαθμού χρήσης τους ή δ) ως φθαρμένα κατά την παραλαβή τους από τον καταναλωτή, και για τα οποία έχει συμφωνηθεί χαμηλότερη τιμή.

VIII.4. Εάν το ελάττωμα γίνει εμφανές εντός έξι μηνών από την παραλαβή, τα αγαθά θα θεωρούνται ως ελαττωματικά κατά την παραλαβή. Ο καταναλωτής δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματα του από ελαττωματικό προϊόν εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την παραλαβή του προϊόντος.

VIII.5. Τα δικαιώματα που προκύπτουν από την παράδοση ελαττωματικών προϊόντων ασκούνται από τον καταναλωτή προς τον έμπορο στη διεύθυνση της εγκατάστασης του εμπόρου, όπου είναι δυνατή η αποδοχή του παραπόνου, λαμβάνοντας υπόψη το φάσμα των πωληθέντων αγαθών, ενδεχομένως στην έδρα ή στον τόπο εργασίας του εμπόρου.

VIII.6. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών που σχετίζονται με την ευθύνη του εμπόρου για τα ελαττωματικά προϊόντα μπορεί ο καταναλωτής να βρει εδώ: https://www.footshop.gr/el/content/16-postup-vraceni-reklamace-vymeny-zbozi.

IX.

Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών

IX.1. Ο αγοραστής αποκτά την κυριότητα των αγαθών πληρώνοντας την πλήρη τιμή αγοράς των αγαθών.

IX.2. Ο έμπορος δεν δεσμεύεται από κανέναν κώδικα δεοντολογίας σε σχέση με τον καταναλωτή.

IX.3. Για την εξώδικη επίλυση διαφορών μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου, που προκύπτουν από τη σύμβαση αγοράς, είναι υπεύθυνο το αρμόδιο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

IX.4. Το Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων εποπτεύει επίσης σε περιορισμένο βαθμό τη συμμόρφωση του εμπόρου με τον Νόμο 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε.

IX.5. Ο έμπορος δικαιούται να ασκεί την πώληση αγαθών βάσει άδειας εμπορίου. Ο έλεγχος εμπορικής αδειοδότησης πραγματοποιείται από το αρμόδιο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων.

IX.6. Για την επίβλεψη του τομέα προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει την ευθύνη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

IX.7. Ο καταναλωτής φέρει τον κίνδυνο μεταβολής των συνθηκών.

Χ.

Προστασία προσωπικών δεδομένων και απόρρητο

X.1. Ο καταναλωτής/επισκέπτης του ιστότοπου του καταστήματος του εμπόρου (εφεξής “καταναλωτής/επισκέπτης”) που: α) περιηγείται τον ιστότοπο του καταστήματος, ή β) επικοινωνεί με τον έμπορο μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (εφεξής “social media”), ή γ) παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα με άλλον τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε διαγωνισμούς ή σε εκδηλώσεις που δημοσιεύονται στον ιστότοπο του καταστήματος), επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει τις διατάξεις των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου.

X.2. Ο έμπορος είναι διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών/επισκεπτών.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

X.3. Ο έμπορος λαμβάνει δεδομένα σχετικά με τον καταναλωτή/επισκέπτη αποκλειστικά από τον καταναλωτή/επισκέπτη. Ο έμπορος δεν λαμβάνει δεδομένα σχετικά με τον καταναλωτή/επισκέπτη από άλλες εξωτερικές πηγές, με εξαίρεση τα δεδομένα που παρέχονται από την επίσκεψη του ιστότοπου του καταστήματος.

X.4. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον καταναλωτή/επισκέπτη στον έμπορο ενδέχεται να περιλαμβάνουν:

α) δεδομένα για το πρόσωπο του καταναλωτή: όνομα, επώνυμο· email· αριθμό τηλεφώνου· στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού· φύλο· ημερομηνία γέννησης· δεδομένα ταχυδρομικής αλληλογραφίας· ενημερώσεις των παρεχόμενων δεδομένων από τον καταναλωτή στον έμπορο· 

β) δεδομένα για το πρόσωπο του επισκέπτη του ιστότοπου του καταστήματος: διεύθυνση IP· όνομα χρήστη· λεπτομέρειες πληρωμής· ιστορικό παραγγελιών· όνομα τομέα και της χώρας αποστολής αιτήματος δεδομένων· τύπο και έκδοση προγράμματος περιήγησης· τύπους και εκδόσεις προσθέτων προγράμματος περιήγησης· λειτουργικό σύστημα και πλατφόρμα· δεδομένα σχετικά με την επίσκεψη, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων URL, σελίδων που οδηγούν στον ιστότοπο του καταστήματος, μέσω του ιστότοπου του καταστήματος ή από τον ιστότοπο του καταστήματος (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας), την ώρα και την διάρκεια των επισκέψεων σε συγκεκριμένες σελίδες, δεδομένα αλληλεπίδρασης με τον ιστότοπο (π.χ. περιήγηση, κλικ και θέσεις του δείκτη ποντικιού), μέθοδοι εξόδου από τον ιστότοπο, δεδομένα κίνησης, δεδομένα τοποθεσίας και άλλα δεδομένα που παρέχονται κατά την ζήτηση προσθετέων υπηρεσιών ή κατά τη λήψη.

γ) πληροφορίες για τα αγαθά που παρέχονται από τον έμπορο στον καταναλωτή: πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή αγαθών (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από φόρμες ανοίγματος λογαριασμού χρήστη, λεπτομέρειες παραγγελίας, ιστορικό παραγγελιών, λεπτομέρειες πληρωμής, διευθύνσεις παράδοσης, απαιτήσεις και περιορισμοί παράδοσης, επιχειρηματικές αναφορές και φορολογικά στοιχεία)· δεδομένα για την εξυπηρέτηση πελατών και δεδομένα για τη διαχείριση σχέσεων μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή και για σκοπούς μάρκετινγκ·

δ) εάν ο καταναλωτής χρησιμοποιεί social media για να επικοινωνεί με τον έμπορο ή για την εύρεση πληροφοριών σχετικών με τα προϊόντα του εμπόρου: τα δεδομένα προφίλ των social media του καταναλωτή/επισκέπτη (συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων του καταναλωτή/επισκέπτη και της επικοινωνίας του καταναλωτή/επισκέπτη με τον έμπορο στο Facebook, Instagram και Twitter) και δεδομένα σχετικά με την επιχείρηση του εμπόρου, τα οποία ο καταναλωτής/επισκέπτης δημοσιεύει στο προφίλ του εμπόρου·

ε) εάν ο καταναλωτής/επισκέπτης επισκεφθεί εκδηλώσεις του εμπόρου: φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση (για το οποίο θα ενημερωθούν οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση κατά την διάρκεια της εκδήλωσης).

ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

X.5. Ο έμπορος συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά δεδομένα που αναφέρονται παραπάνω για τους παρακάτω λόγους:

X.5.1. Εάν ο καταναλωτής/επισκέπτης επισκεφθεί τον ιστότοπο του καταστήματος:

α) για να επιτρέψει την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου του καταστήματος στον καταναλωτή/επισκέπτη·

β) για την παροχή τεχνικής υποστήριξης·

γ) για την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών που ο καταναλωτής/επισκέπτης ζητά από τον έμπορο·

δ) για την διασφάλιση της ασφαλούς παροχής υπηρεσιών και της ασφάλειας του ιστότοπου·

ε) για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών/επισκεπτών, με αποτέλεσμα την προσαρμογή του ιστότοπου του καταστήματος βάσει τα προσωπικά ενδιαφέροντα των καταναλωτών/επισκεπτών·

ζ) για την αναγνώριση του καταναλωτή/επισκέπτη κατά την επαναλαμβανόμενη επίσκεψη του ιστότοπου·

η) για την επεξεργασία παραγγελιών αγαθών και υπηρεσιών·

θ) για τη βελτίωση και τη συντήρηση του ιστότοπου του καταστήματος και για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικών με την κίνηση στον ιστότοπο του καταστήματος.

Τα παραπάνω δεδομένα θα είναι πλήρως ανώνυμα και δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση συγκεκριμένου προσώπου καταναλωτή/επισκέπτη. Τα δεδομένα θα διατηρούνται το πολύ για 30 ημέρες.

X.5.2. Εάν ο έμπορος παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες στον καταναλωτή:

α) με σκοπό την παροχή των παραγγελθέντων αγαθών ή υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επιβεβαίωσης και επεξεργασίας παραγγελιών, τη διαχείριση λογαριασμών χρήστη και τη διαχείριση φόρων και εξόδων για σκοπούς τιμολόγησης και είσπραξης χρεών)·

β) με σκοπό την αντιμετώπιση αποριών ή προβλημάτων σχετικών με τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ερωτήσεων που μπορεί να έχει ο καταναλωτής σχετικά με τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης και χρήσης των προσωπικών του δεδομένων και αιτημάτων του καταναλωτή για την παροχή αντιγράφων των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή που ο έμπορος διαχειρίζεται.

Τα δεδομένα που αναφέρονται στις παραγράφους α) και β) θα φυλάσσονται από τον έμπορο για την χρονική περίοδο 5 ετών.

X.5.3. Εάν ο καταναλωτής έχει συμφωνήσει με τη χρήση δεδομένων από τον έμπορο για σκοπούς μάρκετινγκ, ο έμπορος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή για την αποστολή προσφορών μάρκετινγκ ή διαφημιστικών μηνυμάτων σε μορφή email, με περιεχόμενο σχετικό με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει ο έμπορος.

Η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχονται στον έμπορο για σκοπούς μάρκετινγκ ισχύει για 5 έτη, εκτός εάν ο καταναλωτής κάνει ανάκληση της συγκατάθεσης πριν το τέλος αυτής της περιόδου.

X.5.4. Εάν ο καταναλωτής έχει λογαριασμό χρήστη στον ιστότοπο του εμπόρου, ο έμπορος επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή σύμφωνα με τα άρθρα X.5.2. και X.5.3.

Τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό χρήστη υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον έμπορο κατά την διάρκεια της ισχύος του λογαριασμού χρήστη του καταναλωτή. Στη συνέχεια, τα βασικά δεδομένα αναγνώρισης του καταναλωτή και ο λόγος ακύρωσης του λογαριασμού χρήστη αποθηκεύονται για επαρκές χρονικό διάστημα.

X.5.5. Για την συμμόρφωση με όλες τις διαδικασίες, τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για τον έμπορο.

X.5.6. Για σκοπούς άσκησης ή υπεράσπισης των νομικών δικαιωμάτων του εμπόρου.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

X.6. Το νομικό πλαίσιο για τη χρήση προσωπικών δεδομένων, το οποίο περιγράφεται στο παρόν άρθρο σχετικά με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο, έχει ως εξής:

α) η χρήση προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του εμπόρου που προκύπτουν από οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ του καταναλωτή και του εμπόρου (π.χ. για την επεξεργασία παραγγελιών, την παράδοση αγαθών, την επεξεργασία παραπόνων για ελαττωματικά προϊόντα, τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης του ιστότοπου του καταστήματος κ.λπ.)·

β) η χρήση προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του εμπόρου με τις νομικές υποχρεώσεις του (π.χ. παροχή δεδομένων στην Εφορία)·

γ) εάν δεν ισχύει η παράγραφος α) ή β), η χρήση προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντα του εμπόρου (π.χ. τη λειτουργία του ιστότοπου του καταστήματος, την παροχή αγαθών και υπηρεσιών στον καταναλωτή και την πραγματοποίηση και είσπραξη πληρωμών).

X.7. Άλλα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον έμπορο μόνο εάν ο καταναλωτής έχει δώσει την συγκατάθεσή του (την οποία μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή, όπως περιγράφεται παρακάτω).

X.8. Στο μέλλον, άλλη χρήση προσωπικών δεδομένων ενδέχεται να υπόκειται στη συγκατάθεση του καταναλωτή (η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή, όπως περιγράφεται παρακάτω).

X.9. Εάν ο καταναλωτής έχει δώσει την συγκατάθεσή του για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πέρα από πεδίο των υποχρεώσεων που προκύπτουν από σύμβαση ή παραγγελία (π.χ. για σκοπούς μάρκετινγκ), μπορεί να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή - σε αυτήν τη περίπτωση, ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει με τον έμπορο μέσω email στην διεύθυνση privacy@footshop.cz, και ως αποτέλεσμα ο έμπορος δεν θα χρησιμοποιεί πλέον τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή για τους σκοπούς που ο καταναλωτής ανακαλεί.

COOKIES

X.10. Ορισμένες σελίδες στον ιστότοπο του εμπόρου χρησιμοποιούν cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία δεδομένων, που κατά την επίσκεψη του ιστότοπου του καταστήματος τοποθετούνται στο πρόγραμμα περιήγησης του καταναλωτή/επισκέπτη.

X.11. Τα cookies εξυπηρετούν διάφορους σκοπούς. Ο έμπορος χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

X.12. Ο καταναλωτής/επισκέπτης του ιστότοπου μπορεί να έχει έλεγχο των cookies που επεξεργάζεται ο έμπορος. Ο καταναλωτής/επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το πρόσθετο πρόγραμμα της Google (μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από υπολογιστή). Εναλλακτικά, ο καταναλωτής/επισκέπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα από τα κοινά προγράμματα περιήγησης διαδικτύου (π.χ. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) με ενεργοποιημένη την λειτουργία ανώνυμης περιήγησης, η οποία εμποδίζει την αποθήκευση δεδομένων σχετικών με τους ιστότοπους που ο καταναλωτής/επισκέπτης επισκέπτεται, ή μπορεί να απενεργοποιήσει εντελώς την αποθήκευση των cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί. Ωστόσο, εάν ο καταναλωτής/επισκέπτης του ιστότοπου απενεργοποιήσει την επεξεργασία των τεχνικών και λειτουργικών cookies, θα αποτρέψει με αυτό τη λειτουργία ορισμένων λειτουργιών του ιστότοπου. Απενεργοποιώντας τα αναλυτικά cookies, ο καταναλωτής/επισκέπτης δεν εμποδίζει την εμφάνιση διαφημιστικών πλαισίων, απλά δεν θα είναι εξειδικευμένα βάσει των προτιμήσεων του καταναλωτή/επισκέπτη.

X.13. Εάν ο καταναλωτής/επισκέπτης χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του καταστήματος του εμπόρου και δεν λάβει τα μέτρα που περιγράφονται στο άρθρο X.12., συμφωνεί με τη χρήση των cookies από τον έμπορο, όπως περιγράφεται στους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

X.14. Κάθε άτομο, του οποίου τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης -  το δικαίωμα να ζητήσει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται ο διαχειριστής για τον πάροχο, για παράδειγμα:

Δικαίωμα διόρθωσης - το δικαίωμα του παρόχου να ζητήσει από τον διαχειριστή να διορθώσει ανακριβή ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα

Δικαίωμα διαγραφής - το δικαίωμα του παρόχου να ζητήσει από τον διαχειριστή να διαγράψει παρεχόμενα προσωπικά δεδομένα (εάν ο διαχειριστής δεν το έχει ήδη κάνει), σε περίπτωση που προκύψει κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας - το δικαίωμα του παρόχου να ζητήσει από τον διαχειριστή να περιορίσει την επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων, σε περίπτωση που προκύψει κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις:

Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων - σε περιπτώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό GDPR, το δικαίωμα απόκτησης προσωπικών δεδομένων σχετικών με τον πάροχο σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή, υπό την προϋπόθεση ότι το δικαίωμα αυτό δεν θα επηρεάσει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης - εάν η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βασίζεται σε συγκατάθεση του παρόχου, ο πάροχος έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει την συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων για τον σκοπό για τον οποίο δόθηκε ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα ένστασης - το δικαίωμα του παρόχου να υποβάλει ένσταση κατά της επεξεργασίας των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων από τον διαχειριστή για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, το οποίο πραγματοποιείται βάσει του νόμιμου συμφέροντος του διαχειριστή.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας - το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο εποπτικό όργανο, το οποίο είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

X.15. Ο πωλητής θα αξιολογήσει όλες τις παραπάνω απαιτήσεις και θα απαντήσει σε αυτές εντός ενός επαρκούς χρονικού διαστήματος (αλλά ποτέ αργότερα από τις νόμιμες προθεσμίες).

X.16. Ο έμπορος προειδοποιεί ότι ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να εξαιρούνται από τα παραπάνω δικαιώματα. Εάν προκύψει τέτοια εξαίρεση, ο έμπορος θα ενημερώσει τον πάροχο απαντώντας στο αίτημά του. Πριν από την αποστολή απάντησης στο αίτημα, ο έμπορος μπορεί να απαιτήσει από τον αιτούντα να του παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την επαλήθευση της ταυτότητας του αιτούντα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

X.17. Ο έμπορος δίνει μεγάλη προσοχή στην προστασία των προσωπικών δεδομένων από απώλεια, κακή χρήση, αποκάλυψη, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, μη διαθεσιμότητα και καταστροφή, και λαμβάνει τις κατάλληλες προφυλάξεις για την προστασία του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν μηχανισμούς ελέγχου που περιορίζουν τη φυσική πρόσβαση στις διοικητικές εγκαταστάσεις του εμπόρου, την εκπαίδευση του προσωπικού και το κλείδωμα των δεδομένων σε φυσική μορφή σε αρχεία. Τα τεχνικά μέτρα περιλαμβάνουν τη χρήση κρυπτογράφησης, κωδικών πρόσβασης για την πρόσβαση στα συστήματα του εμπόρου και τη χρήση λογισμικού προστασίας από ιούς.

X.18. Κατά την παροχή προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα αυτά ενδέχεται να διαβιβάζονται μέσω του διαδικτύου. Αν και ο έμπορος καταβάλει κάθε προσπάθεια για την πλήρη προστασία των προσωπικών δεδομένων που του παρέχονται από τον καταναλωτή, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Επομένως, ο καταναλωτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ο έμπορος δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που μεταδίδονται μέσω του ιστότοπου του καταστήματος του εμπόρου, και ότι αυτή η μετάδοση πραγματοποιείται με ευθύνη του καταναλωτή. Από τη στιγμή παραλαβής των προσωπικών δεδομένων του καταναλωτή από τον έμπορο, ο έμπορος χρησιμοποιεί αυστηρές διαδικασίες και λειτουργίες ασφαλείας για να αποτρέψει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

X.19. Εάν ο έμπορος εκχωρήσει κωδικό πρόσβασης στον καταναλωτή/επισκέπτη ή εάν ο καταναλωτής επιλέξει ο ίδιος κωδικό πρόσβασης για την πρόσβασή του στον λογαριασμό χρήστη του, ο καταναλωτής/επισκέπτης είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του μυστικού αυτού του κωδικού πρόσβασης.

X.20. Οι ιστότοποι του καταστήματος και των social media ενδέχεται περιστατικά να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους διαχειριζόμενους από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων δικτύων συνεργατών του εμπόρου. Ο έμπορος προειδοποιεί ότι: α) οι παρόντες διατάξεις απορρήτου ισχύουν αποκλειστικά για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει ο έμπορος μέσω του ιστότοπου του καταστήματος και των social media, και β) ότι δεν είναι υπεύθυνος για προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και διαχειρίζονται από τρίτους. Οι ιστότοποι τρίτων μερών έχουν δικές τους πολιτικές απορρήτου και ο κάθε επισκέπτης τους είναι υποχρεωμένος να τις διαβάσει πριν υποβάλει τα προσωπικά του δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

XI.

Συμπληρωματικές διατάξεις

XI.1. Όλες οι συμβατικές σχέσεις διέπονται από τους νόμους της Δημοκρατίας της Τσεχίας, ακόμη και σε περιπτώσεις που περιέχουν διεθνείς στοιχεία με τη μορφή του προσώπου του καταναλωτή. Από αυτό δεν επηρεάζονται τα δικαιώματα του καταναλωτή που απορρέουν από γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς.

XI.2. Εάν κάποια από τις διατάξεις των παρόντων Όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη ή ατελέσφορη, η διάταξη αυτή θα αντικατασταθεί από μια νέα διάταξη, με όσο το δυνατόν πιο κοντινή έννοια στην άκυρη διάταξη. Μια άκυρη ή ατελέσφορη διάταξη δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των άλλων διατάξεων.

XI.3. Οι σχέσεις και τυχόν διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν βάσει της σύμβασης αγοράς θα επιλύονται αποκλειστικά με τους νόμους της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

XI.4. Τυχόν διαφορές μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή μπορούν επίσης να επιλυθούν εξώδικα. Σε μια τέτοια περίπτωση, ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνήσει για παράδειγμα με το αρμόδιο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων. 

XI.5. Η σύμβαση αγοράς συνάπτεται στην ελληνική γλώσσα. Εάν μεταφραστεί το κείμενο της σύμβασης για τις ανάγκες του καταναλωτή, ισχύει, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την ερμηνεία των όρων, η ερμηνεία της σύμβασης στην ελληνική γλώσσα.

XI.6. Οι παρόντες Όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών τους, ισχύουν από τις 01/10/2020 και ακυρώνουν την προηγούμενη έκδοση των Όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των μερών τους, και είναι διαθέσιμοι στην έδρα και στα φυσικά καταστήματα του εμπόρου ή σε ηλεκτρονική μορφή στο www.footshop.gr.

XI.7. Στοιχεία επικοινωνίας του εμπόρου:

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@footshop.gr

τηλέφωνο: + 30 (21) 12344022